Verowi Rijopleiding

ARTIKEL 1

Verplichtingen van de Rijschool

 1. Je krijgt theorie- en praktijkles van een rijinstructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorvoertuigen (WRM). Zo heeft hij of zij onder andere een geldige instructeurspas.
 2. Je krijgt zo veel mogelijk les van dezelfde instructeur. Bij wijze van uitzondering kan het voorkomen dat je van een andere instructeur les krijgt.
 3. Je examen moet binnen 3 weken, nadat je dat aangevraagd en betaald hebt, door de rijschool bij het CBR zijn aangevraagd. Hiervoor moet de rijschool de aanvraag elektronisch naar het exameninstituut sturen en de kosten voldoen.
 4. Je legt het rijexamen in principe af met de auto/motor waarin jij rijles hebt gehad. Het kan echter ook gebeuren dat je het examen aflegt in een vervangende lesauto.
 5. De rijschool heeft voor het geval er iets gebeurd, waarvoor zij ten opzichte van jou aansprakelijk is, een goede bedrijfsverzekering afgesloten.
 6. Indien er lessen niet door kunnen gaan door ziekte van de rijinstructeur, een ongeval, weer- of verkeersomstandigheden wordt de cursist hiervan 24 uur van tevoren op de hoogte gesteld en er wordt een nieuwe afspraak gemaakt. De cursist kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enig restitutie en/of schadevergoeding.

ARTIKEL 2

Verplichtingen van de cursist

 1. Om lessen te volgen moet je 16,5 jaar zijn. Tevens dien je tijdens de lessen altijd een geldig legitimatiebewijs bij je te hebben.
 2. Zorg ervoor dat je tijdig en op de afgesproken plaats voor de rijles klaarstaat. Ben je iets te laat, wees er dan gerust op dat je instructeur altijd 15 minuten op de afgesproken plaats zal wachten. Ben je er dan nog niet, dan heeft de rijschool het recht om die rijles toch in rekening te brengen.
 3. Je mag een rijles afzeggen of verschuiven. Doe dit dan wel zo vroeg mogelijk, want als je binnen 48 uur van de afgesproken tijd een rijles afzegt of verandert, heeft de rijschool het recht je deze les toch te laten betalen. Zaterdagen, zondagen en erkende feestdagen worden in deze 48 uur wel meegerekend. Indien de instructeur niet bereikbaar is, meld je dan af door een sms-bericht te sturen.
 4. Een te laat afgezegde les wordt niet bij je in rekening gebracht als je een dringende reden hebt, waardoor redelijkerwijs niet van je gevraagd kan worden dat je de rijles betaalt. Een dringende reden is bijvoorbeeld als er een overledene is in je naaste familie (t/m de 2e graad) en de begrafenis nog moet plaatsvinden of als je met spoed bent opgenomen in het ziekenhuis. Geen dringende reden is bijvoorbeeld ziekte (als je de dag ervoor al niet lekker bent, dien je dat dus tijdig aan te geven), een ziekenhuisopname zonder spoed of vakantie.
 5. De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en/of psychische toestand, medicijn-, alcohol- en/of drugsgebruik naar waarheid aan de rijschool.
 6. Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in 2.5 vermeld staat, dan heeft de rijschool het recht de lessen (overeenkomst) per direct te beëindigen, zonder enige restitutie van lesgelden.
 7. Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.5 genoemde situaties, heeft de rijschool het recht dit te verhalen op de leerling.
 8. Mocht de kandidaat een examengarantie pakket aanschaffen en tussentijds bij een andere rijschool rijden, dan vervalt de garantie op een herexamen. Ook als de kandidaat tegen advies van zijn instructeur examen wilt doen, dan vervalt direct de examengarantie. Kandidaten die ook bij een andere rijschool rijden kunnen bij ons geen praktijkexamen afnemen. Is het examen door de kandidaat betaald aan ons dan krijg je van ons restitutie en mag je de rijlessen vervolgen bij een andere rijschool. We wensen dan niet verder te rijden met de kandidaat.

ARTIKEL 3

Over de betaling van de afgenomen diensten gelden enkele regels

 1. De rijschool mag een vergoeding van je vragen voor administratiekosten en voor andere kosten die gemaakt worden om jouw inschrijving in orde te maken.
 2. Het is gebruikelijk dat je direct na je rijles contant betaalt en dat je bij het ontvangen van theorieboeken en ander materiaal hiervoor contant betaalt. Je mag ook met je rijschool afspreken om op een andere wijze te betalen, bijvoorbeeld per bank (bij pakket-betalingen gebruikelijk).
 3. Komt het voor dat je niet tijdig betaalt, dan hanteert de rijschool de volgende procedure:
  1. Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, krijg je in eerste instantie een mondelinge waarschuwing. Wordt dit echter ook achterwege gelaten, dan ontvang je 7 dagen na de waarschuwing een factuur van de achterstand.
  2. De rijschool heeft het recht het bedrag van de achterstand te verhogen met een minimum van € 15,- aan administratiekosten. Bovendien mag de rijschool rente gaan rekenen over het verschuldigde bedrag nadat er 14 dagen zijn verstreken na de afgesproken betalingstermijn. Deze rente bedraagt de wettelijke rente, vermeerderd met 2% op jaarbasis.
 4. Gelukkig komt het zelden voor, dat leerlingen hun schulden aan de rijschool niet betalen. Mocht dit echter wel voorkomen, weet dan dat de rijschoolhouder een incassobureau kan en gaat inschakelen. Dan komen er natuurlijk extra kosten bij, die je zelf moet dragen.
 5. Betalingen van losse lessen mogen in de auto gedaan worden. 

ARTIKEL 4

Overeenkomst

 1. Voor het volgen van een cursus ga je automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden.
 2. Bij de pakketten is betaling in termijnen mogelijk. Gebruikelijk zijn 2-3 termijnen. De betalingstermijn is altijd voor aanvang van je 1ste les of voor het verstrijken van een speciale actiedatum.
  1. De tweede termijn dient bij 2 termijnen voor de helft van de opleiding voldaan te zijn en bij 3 termijnen betaal je uiteraard in gelijke termijnen door het aantal lessen te delen door 3 (bijvoorbeeld bij 30 lessen, voor de 1ste les termijn 1, voor de 10de les termijn 2, voor de 20ste les termijn 3)
 3. Als je een pakket hebt aangeschaft en je behaalt je rijbewijs, terwijl je het pakket nog niet volledig benut hebt, dan heb je recht op restitutie (houd er wel rekening mee dat als je korting hebt gehad, je hetzelfde lestarief terug krijgt en geen volle lesprijs).
 4. examengarantie telt alleen voor 1 herexamen. Zak je bij het 1ste herexamen dan betaal je een volledig 2de herexamen.

ARTIKEL 5

Rij(her)examen of tussentijdse toets

 1. Ten tijde van een examen dienen alle openstaande posten voldaan te zijn. Indien dit niet het geval is, heeft de instructeur de mogelijkheid om het examen niet door te laten gaan. De kosten die hieruit voortkomen, komen voor rekening van de cursist.
 2. Zoals eerder beschreven dient de rijschool binnen drie weken, nadat je het examen hebt aangevraagd, het één en ander bij het CBR te hebben aangevraagd.
 3. Stel dat jouw examen niet doorgaat, dan geldt het volgende: Als je niet of te laat op je examen verschijnt, vanwege oorzaken die aan jezelf toegerekend kunnen worden, dan moet je het nieuwe examen betalen. Als bijvoorbeeld jouw examen niet doorgaat, omdat je niet de juiste, geldige documenten kon tonen (zoals het theoriecertificaat of het identiteitsbewijs), moet je de kosten van een nieuwe examen zelf dragen. Hebt je een examengarantie pakket dan vervalt deze direct in een van deze bovenstaande gevallen.
 4. De rijschool mag verhoging van examentarieven aan je doorberekenen. Als jij aangeeft dat je graag wilt weten waarom deze verhoging wordt doorberekend, dient jouw rijschool schriftelijk aan jou aan te geven waaruit de prijswijziging precies bestaat.
 5. Herexamen bij examengarantie pakketten vervalt op het moment dat het advies van de instructeur niet opgevolgd wordt. De instructeur bepaalt of je er klaar voor bent. Zet je het toch door, dan zullen we het examen inplannen en mocht je zakken, dan zal je bij het herexamen het volledige examenbedrag betalen dat aangegeven is op de website.
 6. Examengarantie houd in dat als je de 1ste keer zakt we het herexamen aanvragen en de kandidaat dan autogebruik betaald en 1 lesuur inlevert tijdens het examen. Alleen bij het 1ste examen geldt de garantie. Zak je dus bij de 2de examen dan betaal je daarna het volledige bedrag voor het examen zoals op onze website vermeld staat.

ARTIKEL 6

Annulering examen

 1. Stel je voor dat het rijexamen niet doorgaat wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw. Dan hoef je het nieuwe examen niet zelf te betalen. De rijschool zal verder geen kosten aan je doorberekenen voor het verloren lesuur. Dit geldt ook voor de volgende gevallen:
  1. als er in jouw familie, of in de familie van de instructeur, iemand tot en met de tweede graad overlijdt en als de begrafenis of crematie nog moet plaatsvinden, of als het examen is gepland op de dag van de begrafenis of crematie zelf;
  2. als de lesauto door (bijvoorbeeld door onverwacht defect) niet tijdens het examen kan worden gebruikt en er is ook geen andere lesauto van hetzelfde of van een gelijksoortig type voorhanden;
  3. als de examinator de lesauto afkeurt, omdat er iets niet in orde is en er is ook geen andere lesauto van hetzelfde of van een gelijksoortig type aanwezig.

ARTIKEL 7

Stoppen met de lessen

 1. Je besluit om wat voor reden dan ook, dat je wilt stoppen met je opleiding: Als je geen lespakket hebt afgesproken, dan kun je met je opleiding altijd per direct stoppen. Hierbij dient alsnog 48 uur voor de afgesproken lesuren in acht genomen te worden.
 2. Heb je een lespakket afgesproken, dan kun je alleen stoppen in overleg met de instructeur. Standaard dient het complete lespakket te worden voldaan en is er geen restitutie mogelijk. Je hebt uitzonderlijke gevallen, zoals bij levensbedreigende ziekten of als je niet binnen 12 maanden herstelt van een blessure. Dan krijg je restitutie, met aftrek van de administratiekosten van € 25,- . Ook zal er dan door de rijschool gevraagd worden om een brief van de huisarts of specialist. Kan je deze niet overhandigen, dan kan het pakket ook niet geannuleerd worden en zal de volledige betaling voldaan moet worden.
 3. De instructeur heeft altijd de mogelijkheid om de rijopleiding met opgave van een reden stop te zetten (anders dan bij ernstige ziektes of blessures) die een langere hersteltijd hebben dan 12 maanden. Hierbij zullen alle reeds vooruitbetaalde bedragen terugbetaald worden. Ook wordt er € 145,- aan annuleringskosten betaald als we akkoord gaan met de annulering.
 4. Bij restitutie wordt de losse lesprijs gerekend voor de lessen die gereden zijn, vermeerderd met € 25,- aan administratiekosten. Ook als je een actiepakket had, want deze actieprijs vervalt meteen na akkoord van annulering door de rijschool. Restitutie vindt altijd plaats 6 weken na de goedkeuring van annulering van het pakket. De proefles die bij de afname van het pakket gratis was, wordt alsnog in rekening gebracht.
 5. Bij Annuleren of geen gebruik maken van praktijkexamen of tussentijdse toets vergoeden we dat met de prijs van 2 rijlessen.

ARTIKEL 8

Vrijwaring / Aansprakelijkheid

 1. Stel dat je tijdens de rijles of het examen een bekeuring krijgt of schade veroorzaakt aan de auto van een andere weggebruiker of aan jouw lesauto. Dan gelden de volgende afspraken:
  1. De rijschoolhouder kan je in de regel niet aansprakelijk stellen voor boetes of voor schades. Hij draagt zelf het risico.
  2. Als je je tijdens de rijles zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van je instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan je wel aansprakelijk worden gesteld.
  3. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed te zijn van alcohol en/of andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Als na een aanrijding blijkt dat je onder invloed was, word je wel aansprakelijk gesteld. Het is verboden om medicijnen te nemen, waardoor tijdens je rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat overigens duidelijk op de verpakking. Ook dan kan je bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld.
 2. Je dient de rijschool op de hoogte te brengen indien je ontzegging van rijbevoegdheid hebt. Die kan je bijvoorbeeld krijgen als je voor de rechter bent gedaagd, omdat je dronken op de (brom)fiets reed. Je mag dan ook geen lesauto besturen. Als je dan niet de waarheid hebt verteld en je neemt toch rijlessen, dan ben jij aansprakelijk voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes of schades.

ARTIKEL 9

Indien er sprake is van een reeds vooruitbetaald bedrag. En de leerling tussentijds de cursus opzegt, dan gelden de volgende voorwaarde voor restitutie van les-en examengeld aan de leerling en uiteraard onder aftrek van reeds genoten lessen, examens en overige pakket onderdelen: €25 per rijles, €175 per examen. Tevens zullen er aanvullend €75 administratiekosten in rekening worden gebracht. Let wel, inschrijf -en administratiekosten worden helaas niet gerestitueerd. Een aangeschaft lespakket is 1 jaar geldig!

ARTIKEL 10

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.